Demo

MATRIKULÆRE OPGAVER - SKELFORRETNING - Mediation

Matriklen er et landsdækkende register over fast ejendom, som administreres af Geodatastyrelsen. De matrikulære opgaver omfatter ændringer i registret og i Danmark er det fastlagt ved lov, at disse ændringer skal udføres af en beskikket landinspektør. Ved Bjørn Christiansen Landinspektører har vi flere beskikkede landinspektører, der kan føre dig hurtigt og trygt i mål med de matrikulære ændringer.

I det følgende giver vi nogle eksempler på nogle af de mest almindelige matrikulære opgaver som skelfastsættelse ved skelforretning m.v.:

Skelfastlæggelse ved skelforretning og mediation, samt reetablering af gamle skel:

Hvis der opstår tvivl om, hvor skellet skal ligge mellem to ejendomme, kan vi ud fra "gamle" måleblade reetablere skel eller hjælpe med at finde de gamle skelpæle frem igen, hvis de findes i marken. Er skellet mere end 20 år gammelt kan der være tilfælde, hvor den ene part påstår hævd og hvor parterne ikke kan blive enige om skellets placering. Skellets placering må så fastlægges ved enten mediation (mindelig løsning) eller ved en skelforretning  (rettens vej).

SE HER: Vejen til retablering af en skellinie 

 

Udstykning til nye ejendomme

Vi assisterer, når du ønsker at udskille en del af en grund fra den oprindelige ejendom til ny samlet fast ejendom.

Arealoverførsel til ejendom eller vej

Vi foretager præcise opmålinger, når et areal skal skilles fra én ejendom til forening med en anden ejendom eller til offentlig vej.

Berigtigelse af skel (ved hævd)

Ved en eventuel hævdvunden ret på et areal kan man, ved en ejendomsberigtigelse, registrere denne ret i matriklen, når begge parter er enige om ændringen.

Sammenlægning af ejendomme

To selvstændige ejendomme i samme eje kan sammenlægges til èn ejendom, hvor de eksisterende matrikelbetegnelser opretholdes eller den ene ejendom inddrages under den anden. Det er en forudsætning for sammenlægning, at de to ejendomme har samme ejer og er ens behæftet.

Ekspropriation af afmærkede grunde

Ved ekspropriation udfører Bjørn Christiansen Landinspektører opmåling, foretager afmærkning af de eksproprierede arealer og udarbejder materialet for ekspropriationen, åstedsforretning og eventuel taksation inkl. kortbilag.

Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer

I forbindelse med større omlægninger af dyrkningsarealer mellem landbrugsejendomme kan Bjørn Christiansen Landinspektører gennemføre opmåling af de arealer, som er i "spil". Herefter gennemføres afmærkning af nye skelgrænser i marken.

Eksempel på måleblad