Ejendomme og skel

Matriklen er et landsdækkende register over fast ejendom, som administreres af Geodatastyrelsen. Matriklen består af et oversigtskort, matrikelkortet, et matrikelregister samt et matrikelarkiv.

De matrikulære opgaver omfatter ændringer i registret. Det er i Danmark fastlagt ved lov, at disse ændringer skal udføres af en beskikket landinspektør. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi flere beskikkede landinspektører, der kan føre dig hurtigt og trygt i mål med de matrikulære ændringer.

Afsætning af skel

Vi kan vi ud fra de oprindelige måleblade og matrikelkort retablere skellet eller hjælpe med at finde de gamle skelpæle frem igen.

Udstykning til nye ejendomme

Vi assisterer, når du ønsker at udstykke en del af en grund fra den oprindelige ejendom til en ny ejendom.

Arealoverførsel

Vi foretager præcise opmålinger, når et areal skal skilles fra én ejendom til forening med en anden ejendom eller til offentlig vej.

Ejendomsberigtigelse af skel (ved hævd)

Er skellet mere end 20 år gammelt, kan der være tilfælde, hvor den fysiske ejendomsgrænse ikke stemmer med den oprindelige.

 

Sammenlægning af ejendomme

To selvstændige ejendomme kan ofte sammenlægges til èn ejendom. Det er en forudsætning for sammenlægning, at de to ejendomme har samme ejer.

Private fællesveje

Bestemmelser om private fællesveje kommer af lov om private fællesveje, som definerer reglerne i hhv. byerne og på landet.

Skelforretning

Hvis der mellem to ejere af tilstødende ejendomme er uenighed om skellets rette placering, kan skellet fastlægges ved afholdelse af en skelforretning.

Syn og skøn

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi erfarne, beskikkede landinspektører på listen over de landinspektører, som Den danske Landinspektørforening henviser til, når de bliver bedt om at henvise til en syn- og skønsmand.

Ekspropriation

Ved ekspropriation udfører vi opmåling, foretager afmærkning af de eksproprierede arealer og udarbejder materialet for ekspropriationen, åstedsforretning og eventuel taksation inkl. kortbilag.